Prestadors de serveis electrònics de confiança

El Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE estableix que existeixen dos tipus de prestador de serveis de confiança, qualificats i no qualificats.

Les definicions de l'article 3 aplicades en el Reglament relatives als prestadors de serveis són les següents:

  • «servei de confiança», el servei electrònic prestat habitualment a canvi d'una remuneració, consistent en:
    • la creació, verificació i validació de signatures electròniques, segells electrònics o segells de temps electrònics, serveis de lliurament electrònic certificat i certificats relatius a aquests serveis, o
    • la creació, verificació i validació de certificats per a l'autenticació de llocs web, o
    • la preservació de signatures, segells o certificats electrònics relatius a aquests serveis;
  • «servei de confiança qualificat», un servei de confiança que compleix els requisits aplicables establerts en el present Reglament;
  • «prestador de serveis de confiança», una persona física o jurídica que presta un o més serveis de confiança, bé com a prestador qualificat o com a prestador no qualificat de serveis de confiança.
  • «prestador qualificat de serveis de confiança», un prestador de serveis de confiança que presta un o diversos serveis de confiança qualificats i al que l'organisme de supervisió ha concedit la qualificació.

A continuació, es facilita l'accés als prestadors nacionals de serveis electrònics de confiança:

Pot ampliar informació sobre els prestadors de serveis electrònics de confiança en el lloc web del Ministeri.