Sistema de verificació dels certificats de la Seu

Les administracions públiques ofereixen als ciutadans serveis públics electrònics en els quals es necessita signatura electrònica i mètodes avançats d'identificació o autenticació basats en certificats digitals. A causa dels múltiples certificats que poden utilitzar-se per a la identificació i la signatura, implantar sistemes que suportin totes les funcionalitats i relacions amb les CA pot resultar complex i costós.

Servei de validació de signatures i certificats en línia.

Normativa

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (BOE 18/11/2009), pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics dins de l'article 6 punt 1d).