Procedementos e servizos electrónicos

 • Tema
  X
  Tema
 • Dirixido polo
  X
  Dirixido polo
 • Código S.I.A.
  X
  Código S.I.A.

A través de Procedementos e Servizos electrónicos facilítase o acceso a todos os servizos de Administración electrónica que o Ministerio pon a disposición de cidadáns e empresas, en cumprimento ao establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Permitindo interactuar de forma telemática co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, tanto para a presentación de solicitudes, reclamacións e demais procedementos como para a consulta do estado de tramitación e a recepción de comunicacións e notificacións.

Esta Sede Electrónica utiliza para os seus procedementos o sistema de firma electrónica @firma.

Igualmente, disponse dunha pasarela de pagos que permite aos usuarios realizar o pago telemático con firma electrónica naqueles procedementos que así o requiran.

O Ministerio dispón, á súa vez, dun rexistro electrónico para garantir fidedignamente todas as transaccións realizadas a través dos procedementos e servizos electrónicos. Nel anótanse todas as operacións realizadas de entrada e de saída. En cada operación rexístrase a data e a hora oficial española.

Adicionalmente, tamén está dispoñible unha plataforma de firma electrónica mediante a cal o usuario pode consultar a validez dos seus certificados electrónicos e efectuar operacións de forma electrónica de calquera ficheiro en formato XAdES (XML Advanced Electronic Signatures)”. Recoméndase acceder á información que atopará sobre Firma electrónica nesta Sede.