Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
  • Sol·licitud de noves Xarxes Radioelèctriques de Radioenlaces Punt a punt i de Transport de Programes de Radiodifusió
  • Sol·licitud de modificació de Xarxes Radioelèctriques autoritzades
  • Sol·licitud d'Autorització per a la Posada en Servei de Xarxes Radioelèctriques 
  • Esmena de Sol·licitud.
  • Desistiment de Sol·licitud. 
  • Presentació d'al·legacions.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10-05-2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

Pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini publico radioelectrico.

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29-09-2001)

Pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de proteccion del domini publico radioelectrico, restriccions a les emissions radioelectricas i mesures de proteccion sanitària enfront d'emissions radioelectricas

Resolucion de 4 de maig de 2017 (BOE 12-05-2017)

de la Secretària d'Estat per a la Societat de la Informacion i l'Agenda Digital, per la qual es determinen els tipus d'estacions radioelectricas pels quals es requereix una certificacion substitutiva de l'acte de reconeixement tecnico previ a l'autorizacion per a la posada en servei.

Tractament de dades personals  [PDF] [504 KB]

Les notificacions corresponents a la sol·licitud es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant compareixença de l'interessat o el seu representant degudament identificat a la seu electrònica del Ministeri (accés amb certificat electrònic). S'informarà de l'existència d'aquestes notificacions a través del correu electrònic especificat en la sol·licitud.

D'acord amb la normativa vigent, si transcorreguessin deu dies naturals sense que s'accedeixi al contingut de la notificació, s'entendrà que la mateixa ha estat rebutjada i es tindrà per efectuat el tràmit, continuant el procediment.

Accés al procediment

Certificat digital

Aplicación GenXML: Herramienta de generación de ficheros XML de Redes Radioeléctricas

Solicitud de nuevas Redes Radioeléctricas del Servicio Fijo de Banda Ancha

Solicitud de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas (modificación y/o anulación parcial)

Solicitud de Autorización para la Puesta en Servicio de Redes Radioeléctricas

Subsanación de la solicitud

Desistimiento de la Solicitud

Presentación de alegaciones

Pago de tasas de tramitación de Telecomunicaciones. Modelo 790

Modelo solicitud exención tasa [DOC] [165 KB]

Modelo solicitud exención tasa [ODT] [136 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [DOC][163 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [ODT][134 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud 

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de Redes Radioeléctricas de Servicio de Banda Ancha [PDF] [421 KB]

Manual de usuario para la solicitud electrónica de nuevas redes radioeléctricas del Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [340 KB]

Manual de usuario para la presentación de modificaciones de Redes Radioeléctricas de Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [421 KB]

Información del Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [477 KB]

Bandas de frecuencias y canalizaciones disponibles para el Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [1817 KB]

Aplicación IdeSemibanda para la identificación de la semibanda de transmisión de un emplazamiento dadas unas coordenadas y una banda de frecuencia [ZIP] [1933 KB]

Manual de IdeSemibanda [PDF] [1847 KB]

eCoFirma: Herramienta para el firmado de documentos XML

Requisitos Técnicos para la firma electrónica

Comprobación de datos de municipio

Informació addicional

Sol·licitud d'informacion per correu electronico: servicio_fijo@economia.gob.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 206146
Estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, fix punt a multipunto, fix de banda ampla, banda reservada, mòbil i fix de banda estreta i altres-Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 990984
Atorgament de concessions, autoritzacions i afectacions demanials