Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
  • Solicitude de novas Redes Radioeléctricas de Radioenlaces Punto a punto e de Transporte de Programas de Radiodifusión
  • Solicitude de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas
  • Solicitude de Autorización para a Posta en Servizo de Redes Radioeléctricas 
  • Subsanación de Solicitude.. 
  • Desistimiento de Solicitude. 
  • Presentación de alegacións.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.X. de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico - EA0027929
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017)

Polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29-09-2001)

Polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas

Resolucion de 4 de maio de 2017 (BOE 12-05-2017)

da Secretaria de Estado para a Sociedade da Informacion e a Axenda Dixital, pola que se determinan os tipos de estacións radioelectricas para os que se require unha certificacion sustitutiva do acto de recoñecemento tecnico previo á autorizacion para a posta en servizo.

Tratamento de datos persoais [PDF] [504 KB]

As notificacións correspondentes á solicitude realizásense por medios electronicos mediante comparecencia do interesado ou o seu representante debidamente identificado na sede electronica do Ministerio (acceso con certificado electronico). Informásese da existencia das devanditas notificacións a traves do correo electronico especificado na solicitude.

De acordo coa normativa vixente, se transcorresen dez dias naturais sen que se acceda ao contido da notificacion, se entendera que a mesma foi rexeitada e se tendra por efectuado o tramite, continuando o procedemento.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Aplicación GenXML: Herramienta de generación de ficheros XML de Redes Radioeléctricas

Solicitud de nuevas Redes Radioeléctricas del Servicio Fijo de Banda Ancha

Solicitud de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas (modificación y/o anulación parcial)

Solicitud de Autorización para la Puesta en Servicio de Redes Radioeléctricas

Subsanación de la solicitud

Desistimiento de la Solicitud

Presentación de alegaciones

Pago de tasas de tramitación de Telecomunicaciones. Modelo 790

Modelo solicitud exención tasa [DOC] [165 KB]

Modelo solicitud exención tasa [ODT] [136 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [DOC][163 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [ODT][134 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud 

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de Redes Radioeléctricas de Servicio de Banda Ancha [PDF] [421 KB]

Manual de usuario para la solicitud electrónica de nuevas redes radioeléctricas del Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [340 KB]

Manual de usuario para la presentación de modificaciones de Redes Radioeléctricas de Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [421 KB]

Información del Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [477 KB]

Bandas de frecuencias y canalizaciones disponibles para el Servicio Fijo de Banda Ancha [PDF] [1817 KB]

Aplicación IdeSemibanda para la identificación de la semibanda de transmisión de un emplazamiento dadas unas coordenadas y una banda de frecuencia [ZIP] [1933 KB]

Manual de IdeSemibanda [PDF] [1847 KB]

eCoFirma: Herramienta para el firmado de documentos XML

Requisitos Técnicos para la firma electrónica

Comprobación de datos de municipio

Información adicional

Solicitude de informacion por correo electronico: servicio_fijo@economia.gob.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 206146
Estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, satélite, fixo punto a multipunto, fixo de banda ancha, banda reservada, móbil e fixo de banda estreita e outra-Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 990984
Outorgamento de concesións, autorizacións e afectacións demaniales