Sistema de verificación dos certificados da sede

As Administracións Públicas ofrecen aos cidadáns, servizos públicos electrónicos nos que se necesita sinatura electrónica e métodos avanzados de identificación ou autenticación baseados en certificados dixitais. Debido aos múltiples certificados que poden utilizarse para a identificación e a sinatura, implantar sistemas que soporten todas as funcionalidades e relacións coas CA pode resultar complexo e custoso.

Servizo de validación de sinaturas e certificados en liña

Normativa

Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro (BOE 18/11/2009),

polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos dentro do artigo 6 o punto 1 d)