Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Aprovar un nou projecte tècnic d'estació de radiodifusió i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació, o sol·licitar la seva modificació.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Reial decret 579/2019, d'11 d'octubre (BOE 15/10/2019)

pel qual es regula la concessió directa de subvencions a prestadors del servei públic de comunicació audiovisual televisiva d'àmbit estatal i autonòmic, destinades a compensar els costos derivats de l'emissió simultània i transitòria dels seus canals de televisió durant el procés d'alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz (segon dividend digital)

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10/05/2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini públic radioelèctric

Reial decret 391/2019, de 21 de juny (BOE 25/06/2019)

pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital.

Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre (BOE 18/09/2006)

por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con modulación de frecuencia.

Reial decret 964/2006, d'1 de setembre (BOE 18/09/2006)

pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local.

Reial decret 439/2004 de 12 de març (BOE 08/04/2004)

pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques.

Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol (BOE 26/07/1999)

pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre.

Reial decret 765/1993, de 21 de maig (BOE 11/06/1993)

pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora en Ondas mitjanes (hectométricas).

Reial decret 1273/1992, de 23 d'octubre (BOE 01/12/1992)

pel qual es regula l'atorgament de concessions i l'assignació de freqüències per a l'explotació del servei públic de Radiodifusió Sonora en Ondas Mètriques amb modulació de freqüència per les Corporacions Locals.

Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener (BOE 12/01/2002)

per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

Tractament de dades personals [PDF] [502 KB]

Accés al procediment

Certificat digital

Generales

Formulario de consulta de solicitudes presentadas de aprobación de proyectos de nueva estación, modificación y remisión de información adicional y solicitud de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva (APSCS) de estaciones de radiodifusión

Manual de usuario para la consulta de solicitudes presentadas de proyectos de nueva estación, modificación y remisión de información adicional y solicitud de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva (APSCS) de estaciones de radiodifusión [PDF] [943 KB]

Gestión de usuarios habilitados para visar (colegios profesionales)

Comprobación de datos de municipio

Solicitud de ayudas para radiodifusores públicos para simulcast (segundo dividendo digital)

Aprobar un proyecto técnico de estación de radiodifusión y la consecuente autorización para efectuar la instalación, o solicitar su modificación

Formulario de solicitud de presentación de proyectos de nueva estación, modificación y remisión de información adicional y solicitud de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión

Manual de usuario del formulario de solicitud de presentación de proyectos de nueva estación, modificación y remisión de información adicional y solicitud de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión [PDF] [1438 KB]

Formulario de solicitudes de subsanación o mejora de la solicitud de estaciones de radiodifusión

Manual de usuario para presentar solicitudes de subsanación o mejora de la solicitud de estaciones de radiodifusión [PDF] [1096 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación del proyecto

GenXML: Herramienta para la generación de los ficheros XML de proyectos técnicos

Esquema XSD para la presentación de proyectos [XSD] [44 KB]

Validaciones asociadas con la presentación telemática de proyectos técnicos de estaciones de radiodifusión sonora y de televisión [PDF] [827 KB]

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de proyectos técnicos [PDF] [5,66 MB]

Consulta de expedientes de estación que deben presentarse mediante los procedimientos telemáticos de Modificación o Información/Documentación Adicional

Manual de usuario de la consulta del tipo de tramitación de estaciones de radiodifusión [PDF] [583 KB]

Consulta de expedientes de titular de Radiodifusión

Manual de usuario de la consulta de titulares de radiodifusión [PDF] [576 KB]

Cl@ve

Formulari de consulta de sol·licituds presentades d'aprovació de projectes de nova estació, modificació i remissió d'informació addicional i sol·licitud d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva (APSCS) d'estacions de radiodifusió

Aprovar un projecte tècnic d'estació de radiodifusió i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació, o sol·licitar la seva modificació

Formulari de sol·licitud de presentació de projectes de nova estació, modificació i remissió d'informació addicional i sol·licitud d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva d'estacions de radiodifusió

Formulari de sol·licituds d'esmena o millora de la sol·licitud d'estacions de radiodifusió

Informació addicional

Más información sobre estaciones de radiodifusión

Guía para la instalación de la señalización y vallado de estaciones radioeléctricas [PDF][838 KB]

AutoFirma: herramienta para el firmado de documento XML

Acceso a Valide: (Herramientas para la firma y validación de documentos electrónicos)

Requisitos técnicos para la firma electrónica

Otros procedimientos relacionados

Autorización para la Puesta en Servicio de estaciones radioeléctricas

Presentación de certificaciones anuales de niveles de exposición radioeléctrica de estaciones de radiocomunicaciones

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 151130
Aprobacion d'un projecte tecnico d'estacion de radiodifusion i la conseqüent autorizacion per efectuar la instalacion, o modificacion del