Comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents

La Seu permet la comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos que hagin estat autenticats mitjançant codi de consulta i verificació (CCV en endavant).

Es permet l'accés al repositori de documents electrònics en el Ministeri.

Associat a cada document es guarda una versió imprimible del mateix per facilitar la seva visualització, que inclou en el marge dret informació dels signants i el seu CCV (codi de consulta i verificació) que permet la seva identificació. Aquest codi format per un localitzador i una clau de consulta, permet verificar que aquesta versió imprimible es correspon amb un document electrònic.

S'ha de realitzar la comprovació de el document a la URL assenyalada en la signatura d'el document, "verificable a: https: // ..."