Comprobación da autenticidade e integridade dos documentos

Sede permite comprobar a autenticidade e integridade dos documentos emitidos que foron rexistrados por código de consulta e comprobación (CCV en diante).

Permítese o acceso ao repositorio de documentos electrónicos no Ministerio.

Asociado a cada documento dunha versión para impresión de que el é salvo para facilitar a visualización, que inclúe información sobre a marxe dereita dos asinantes e CCV (consulta e código de verificación), que permite a identificación. Este código está composto por un localizador e unha consulta de contrasinal, verifícase que dicían que corresponde impresión para un documento electrónico.

O documento debe comprobarse na url indicada na sinatura do documento, "Verificable en: https: // ..."