Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
  • Solicitud de nuevos servicios de Radiodeterminación, Satélite, Exploración de la Tierra por Satélite, Investigación Espacial, Radioastronomía o Servicio Fijo punto a multipunto.
  • Solicitud de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas.
  • Solicitud de Autorización para la Puesta en Servicio de Redes Radioeléctricas. 
  • Subsanación de Solicitud.
  • Desistimiento de Solicitud.
  • Presentación de alegaciones.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10-05-2014).

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

Pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini publico radioelectrico.

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29-09-2001)

Pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de proteccion del domini publico radioelectrico, restriccions a les emissions radioelectricas i mesures de proteccion sanitària enfront d'emissions radioelectricas.

Resolucion de 4 de maig de 2017 (BOE 12-05-2017)

De la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informacion, per la qual es determinen els tipus d'estacions radioelectricas pels quals es requereix una certificacion substitutiva de l'acte de reconeixement tecnico previ a l'autorizacion per a la posada en servei.

Tractament de dades personals [PDF] [503 KB]

 

NOTIFICACIONS

Les notificacions corresponents a la sol·licitud es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant compareixença de l'interessat o el seu representant degudament identificat a la seu electrònica del Ministeri (accés amb certificat electrònic). S'informarà de l'existència d'aquestes notificacions a través del correu electrònic especificat en la sol·licitud.

D'acord amb la normativa vigent, si transcorreguessin deu dies naturals sense que s'accedeixi al contingut de la notificació, s'entendrà que la mateixa ha estat rebutjada i es tindrà per efectuat el tràmit, continuant el procediment.

DADES PERSONALS

D'acord amb l'Art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGPD), i amb l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, s'informa que les dades personals facilitades mitjançant els següents formularis seran incorporats en els tractaments “Registro Nacional de Freqüències Radioelèctriques” i “Gestió de liquidacions de taxes de l'espectre”, el responsable del qual és la Sotsdirecció General de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric, amb la finalitat d'atorgar drets d'ús del domini públic radioelèctric, aprovar projectes tècnics d'estacions radioelèctriques i emetre les liquidacions de taxa per reserva de l'espectre radioelèctric.

Els esmentats tractaments de dades personals són necessaris perquè la Sotsdirecció General de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric pugui dur a terme les funcions que li han estat atribuïdes per complir les obligacions legals establertes en la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. Podrà exercir els seus drets davant el responsable del tractament.

Abans d'accedir als formularis, consideri llegir la següent informació addicional sobre protecció de dades personals.

Accés al procediment

Certificat digital

Solicitud de nueva Red Radioeléctrica

Solicitud de modificación de Red Radioeléctrica

Solicitud de Recurso Órbita Espectro (ROE)

Solicitud de Autorización para la Puesta en Servicio de Redes Radioelectricas

Subsanación de la solicitud

Desistimiento de Solicitud de Red Radioeléctrica

Presentación de alegaciones

Pago de tasas de tramitación de Telecomunicaciones. Modelo 790

Modelo solicitud exención tasa [DOC] [165 KB]

Modelo solicitud exención tasa [ODT] [136 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [DOC] [163 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [ODT] [134 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud

Manual de solicitud electrónica de Dominio Público Radioeléctrico [PDF] [473 KB]

Guía para la instalación de la señalización y vallado de estaciones radioeléctricas [PDF][904 KB]

Requisitos Técnicos para la firma electrónica

Informació addicional

Accés a informació sobre sol·licituds de Serveis Espacials

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: Sgpger@economia.gob.es

Sol·licitud d'informació sobre Sol·licituds per a l'Autorització de Posada en servei, per correu electrònic: Sgit@economia.gob.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 990984
Atorgament de concessions, autoritzacions i afectacions demanials
Codi S.I.A.: 990987
Cancelacion de concessions, autoritzacions i afectacions demanials
Codi S.I.A.: 990988
Renovacion de concessions, autoritzacions i afectacions demanials