Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
  • Solicitud de nuevos servicios de Radiodeterminación, Satélite, Exploración de la Tierra por Satélite, Investigación Espacial, Radioastronomía o Servicio Fijo punto a multipunto.
  • Solicitud de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas.
  • Solicitud de Autorización para la Puesta en Servicio de Redes Radioeléctricas. 
  • Subsanación de Solicitud.
  • Desistimiento de Solicitud.
  • Presentación de alegaciones.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.X. de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico - EA0027929
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10-05-2014).

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017)

Polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29-09-2001)

Polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas.

Resolucion de 4 de maio de 2017 (BOE 12-05-2017)

Da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Informacion, pola que se determinan os tipos de estacións radioelectricas para os que se require unha certificacion sustitutiva do acto de recoñecemento tecnico previo á autorizacion para a posta en servizo.

Tratamento de datos persoais [PDF] [503 KB]

 

NOTIFICACIÓNS

As notificacións correspondentes á solicitude realizaranse por medios electrónicos mediante comparecencia do interesado ou o seu representante debidamente identificado na sede electrónica do Ministerio (acceso con certificado electrónico). Informarase da existencia das este notificacións a través do correo electrónico especificado na solicitude.

De acordo con a normativa vixente, se transcorresen dez días naturais sen que se acceda ao contido da notificación, entenderase que a mesma foi rexeitada e terase por efectuado o trámite, continuando o procedemento.

DATOS PERSOAIS

De acordo con o Art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (en diante RGPD), e co artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, infórmase que os datos persoais facilitados mediante os seguintes formularios serán incorporados nos tratamentos “Rexistro Nacional de Frecuencias Radioeléctricas” e “Xestión de liquidacións de taxas do espectro”, cuxo responsable é a Subdirección Xeral de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico, coa finalidade de outorgar dereitos de uso do dominio público radioeléctrico, aprobar proxectos técnicos de estacións radioeléctricas e emitir as liquidacións de taxa por reserva do espectro radioeléctrico.

Os mencionados tratamentos de datos persoais son necesarios para que a Subdirección Xeral de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico poida levar a cabo as funcións que lle foron atribuídas para cumprir as obrigas legais establecidas na Lei 9/2014, do 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións. Poderá exercer os seus dereitos ante o responsable do tratamento.

Antes de acceder aos formularios, considere ler a seguinte información adicional sobre protección de datos persoais.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Solicitud de nueva Red Radioeléctrica

Solicitud de modificación de Red Radioeléctrica

Solicitud de Recurso Órbita Espectro (ROE)

Solicitud de Autorización para la Puesta en Servicio de Redes Radioelectricas

Subsanación de la solicitud

Desistimiento de Solicitud de Red Radioeléctrica

Presentación de alegaciones

Pago de tasas de tramitación de Telecomunicaciones. Modelo 790

Modelo solicitud exención tasa [DOC] [165 KB]

Modelo solicitud exención tasa [ODT] [136 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [DOC] [163 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [ODT] [134 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud

Manual de solicitud electrónica de Dominio Público Radioeléctrico [PDF] [473 KB]

Guía para la instalación de la señalización y vallado de estaciones radioeléctricas [PDF][904 KB]

Requisitos Técnicos para la firma electrónica

Información adicional

Acceso a información sobre solicitudes de Servizos Espaciais

Solicitude de información por correo electrónico: Sgpger@economia.gob.es

Solicitude de información sobre Solicitudes para a Autorización de Posta en servizo, por correo electrónico: Sgit@economia.gob.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 990984
Outorgamento de concesións, autorizacións e afectacións demaniales
Código S.I.A.: 990987
Cancelacion de concesións, autorizacións e afectacións demaniales
Código S.I.A.: 990988
Renovacion de concesións, autorizacións e afectacións demaniales