Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Autorizar la puesta en servicio de la estación: mediante la presentación de una certificación sustitutiva (APSCS) o a través de un reconocimiento técnico realizado por la inspección de telecomunicaciones (APSI).

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - EA004272
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Per a tots els serveis.

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10/05/2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

Pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini públic radioelèctric.

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29/09/2001)

Pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques.

Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener (BOE 12/01/2002)  

Per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

Resolució de 4 de maig de 2017 (BOE 12/05/2017)

Per la qual es determinen els tipus d'estacions radioelèctriques pels quals es requereix una certificació substitutiva de l'acte de reconeixement tècnic previ a l'autorització per a la posada en servei.

Resolució de 28 de juliol de 2017 (BOE 8/08/2017)

Per la qual s'aproven els models relacionats amb l'autorització per a la posada en servei de determinades estacions que fan ús del domini públic radioelèctric.

Radiodifusió.

Reial decret 391/2019, de 21 de juny (BOE 25/06/2019)

Pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital.

Reial decret 964/2006, d'1 de setembre (BOE 18/09/2006)

Pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora en Ondas Mètriques amb modulació de freqüència.

Reial decret 439/2004 de 12 de març (BOE 08/04/2004) 

Pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local.

Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol (BOE 26/07/1999)

Pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre.

Reial decret 765/1993, de 21 de maig (BOE 11/06/1993)

Pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora en Ondas mitjanes (hectométricas).

Reial decret 1273/1992, de 23 d'octubre (BOE 01/12/1992)

Pel qual es regula l'atorgament de concessions i l'assignació de freqüències per a l'explotació del servei públic de Radiodifusió Sonora en Ondas Mètriques amb modulació de freqüència per les Corporacions Locals.

Radioafición.

Llei 19/1983, de 16 de novembre (BOE 26/11/1983)

Pel qual es regula el dret a instal·lar en l'exterior dels immobles les antenes de les estacions radioelèctriques d'aficionats/aficionats.

Reial decret 2623/1986, de 21 de novembre (BOE 30/12/1986)

Pel qual es regulen les instal·lacions d'antenes d'estacions radioelèctriques d'aficionat/aficionat.

Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol (BOE 12/07/2013)

Per la qual s'aprova el Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats.

Ordre de 25 de juny de 1998 (BOE 11/07/1998)

Per la qual s'estableixen les especificacions tècniques dels equips comercials de radioaficionat.

Resolució de 20 de setembre de 2006 (BOE 31/10/2006)

Per la qual es dicten Instruccions per al desenvolupament i aplicació del Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per aficionats/aficionats.

A partir del proper 15 de març de 2021 s'habilitarà un nou mètode de presentació de sol·licituds relatives al procediment d'Autorització per a la Posada en Servei per a aquelles estacions radioelèctriques de més d'1 W PIRE (0,61 W PRA) que formin part de XARXES SENSE RESERVA de BANDA, tant per a sol·licituds amb inspecció com especialment per aquelles amb certificació substitutiva. Es realitzarà una intervenció en els sistemes d'informació, que es donarà per finalitzada el 17 de març.

Per a aquestes estacions, el formulari de presentació serà nou i en cas de requerir certificat d'instal·lació, aquest certificat es compondrà no solament d'un fitxer PDF sinó també d'un fitxer XML, tots dos signats digitalment per un tècnic competent en matèria de telecomunicacions. L'estructura i el contingut del fitxer XML haurà de satisfer certes validacions automàtiques perquè pugui ser admès pel sistema. Per a major informació sobre l'ús dels nous formularis i la correcta generació del fitxer XML, per favor consulti l'apartat “Altres serveis sense reserva de banda (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a punt o multipunto, …) prestats mitjançant xarxes d'estacions” que s'habilitarà en la fitxa web del procediment a la Seu Electrònica del Ministeri.

Durant el temps en el qual tingui lloc l'actualització amb els canvis en la fitxa de Seu Electrònica els formularis poden veure's afectats, quedant deshabilitat el formulari de “Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb inspecció d'estacions de radiodifusió”.

L'accés al procediment relatiu a Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades està restringit a persones habilitades pels titulars d'ús del domini públic radioelèctric. Si un titular requereix habilitar accés a una persona, pot posar-se en contacte amb la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals: SGIT-secretaria@economia.gob.es.

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS).

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS)

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [188 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo si APSCS y estación con tipología ER1 o ER3) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada.

Esquemas XSD de autorización para la puesta en servicio de TM y LMDS [ZIP][7 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de TM y LMDS [PDF][1148 KB]

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de tramitación y certificaciones anuales de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas [PDF] [26.6 MB]

Radiodifusión sonora y de televisión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión.

Consulta de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de radiodifusión.

Presentación de respuesta a requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud de APSI de estaciones de radiodifusión.

Documentación a adjuntar: (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre)[ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [188 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo si APSCS y estación con tipología ER1 o ER3) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión [PDF] [1438 KB]

Manual de usuario para la consulta solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión [PDF] [943 KB]

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de radiodifusión [PDF] [1776 KB]

Manual de usuario para la presentación de respuesta a requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud de APSI de estaciones de radiodifusión [PDF] [1096 KB]

Esquema XSD de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [XSD] [46 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [1560 KB]

GenXML: Herramienta para la generación de los ficheros XML de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [5,50 MB]

Otros servicios sin reserva de banda (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, radioenlaces, …) prestados mediante redes de estaciones.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Consulta de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de hasta 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [209 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [187 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo para estaciones que cumplen las condiciones del art. 53.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA) con que formen parte de una red radioeléctrica [PDF][1547 KB]

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte de una red radioeléctrica [PDF][1639 KB]

Manual de usuario para la consulta de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones que formen parte de una red radioeléctrica [PDF][1473 KB]

Manual de ayuda a la creación del fichero XML para solicitar autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte de una red radioeléctrica [PDF][1676 KB]

Esquema XSD de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte de una red radioeléctrica [ZIP][8 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte de una red radioeléctrica [PDF][931 KB]

Radioenlaces con reserva de banda

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones con Reserva de Banda

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Certificación de instalación (adjuntar siempre) [ZIP][187 KB]

Radioafición.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de radioaficionados y de la licencia de estaciones fijas

Documentación a adjuntar: (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Declaración responsable de características de instalación (adjuntar solo si el radioaficionado ha realizado la instalación) [ZIP] [164 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si una empresa instaladora de telecomunicaciones autorizada ha realizado la instalación) [ZIP] [261 KB]

Otro tipo de peticiones (desistimientos de solicitud presentada, respuesta a subsanaciones requeridas...)

Acceso a formulario

Cl@ve

Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de TM y LMDS.

Radiodifusión sonora y de televisión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión.

Consulta de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de radiodifusión.

Presentación de respuesta a requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud de APSI de estaciones de radiodifusión.

Otros servicios sin reserva de banda (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, – radioenlaces…) prestados mediante redes de estaciones.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Consulta de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de más de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de hasta 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Radioafición.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de radioaficionados y de la licencia de estaciones fijas.

Otro tipo de peticiones (desistimientos de solicitud presentada, respuesta a subsanaciones requeridas...)

Acceso a formulario.

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Resum d'instruccions per emplenar la sol·licitud d'autorització per a la posada en servei [PDF][96 KB]

Pagament de taxes de tramitació de Telecomunicacions. Model 790 (No aplica a radioafición)

Guia per a la instal·lació de la senyalització i clos d'estacions radioelèctriques [PDF] [904 KB] (No aplica a radioafición)

Aclariments sobre espais sensibles. (No aplica a radioafición) [PDF] [632 KB]

Procés d'autorització per a la posada en servei de les estacions [PDF] [367 KB]

AutoFirma: eina per al signat de document XML

Requisits tècnics per a la signatura electrònica

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Àrea d'interès d'autorització per a la posada en servei d'estacions radioelèctriques a la web del Ministeri

Altres procediments relacionats

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radiodifusió

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei mòbil i fix de banda estreta

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, radiocomunicació per satèl·lit, fix punt a multipunto i altres serveis.

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei fix de banda ampla

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei fix de banda reservada

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radioafición

Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions

Certificacions trimestrals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions 5G

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 203075
Estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS) - Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 206146
Estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, fix punt a multipunto, fix de banda ampla, banda reservada, mòbil i fix de banda estreta i altres-Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 210020
Estacions de radiodifusió- Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 225042
Estacions de radioafición- Llicencia d'estació (Autorització per a la posada en servei)