Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Autorizar la puesta en servicio de la estación: mediante la presentación de una certificación sustitutiva (APSCS) o a través de un reconocimiento técnico realizado por la inspección de telecomunicaciones (APSI).

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - EA004272
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Para todos os servizos.

Lei 9/2014 do 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10/05/2014)

Real Decreto 123/2017, do 24 de febreiro (BOE 08/03/2017)

Polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio público radioeléctrico.

Real Decreto 1066/2001, do 28 de setembro (BOE 29/09/2001)

Polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas.

Orde CTE/23/2002, do 11 de xaneiro (BOE 12/01/2002)  

Pola que se establecen condicións para a presentación de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións.

Resolución do 4 de maio de 2017 (BOE 12/05/2017)

Pola que se determinan os tipos de estacións radioeléctricas para os que se require unha certificación sustitutiva do acto de recoñecemento técnico previo á autorización para a posta en servizo.

Resolución do 28 de xullo de 2017 (BOE 8/08/2017)

Pola que se aproban os modelos relacionados coa autorización para a posta en servizo de determinadas estacións que fan uso do dominio público radioeléctrico.

Radiodifusión.

Real Decreto 391/2019, do 21 de xuño (BOE 25/06/2019)

Polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre e regúlanse determinados aspectos para a liberación do segundo dividendo dixital.

Real Decreto 964/2006, do 1 de setembro (BOE 18/09/2006)

Polo que se aproba o Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con modulación de frecuencia.

Real Decreto 439/2004 do 12 de marzo (BOE 08/04/2004) 

Polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Local.

Real Decreto 1287/1999, do 23 de xullo (BOE 26/07/1999)

Polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da radiodifusión sonora dixital terrestre.

Real Decreto 765/1993, do 21 de maio (BOE 11/06/1993)

Polo que se aproba o Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas medias (hectométricas).

Real Decreto 1273/1992, do 23 de outubro (BOE 01/12/1992)

Polo que se regula o outorgamento de concesións e a asignación de frecuencias para a explotación do servizo público de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con modulación de frecuencia polas Corporacións Locais.

Radioafición.

Lei 19/1983, do 16 de novembro (BOE 26/11/1983)

Polo que se regula o dereito a instalar no exterior dos inmobles as antenas das estacións radioeléctricas de afeccionados.

Real Decreto 2623/1986, do 21 de novembro (BOE 30/12/1986)

Polo que se regulan as instalacións de antenas de estacións radioeléctricas de afeccionado.

Orde IET/1311/2013, do 9 de xullo (BOE 12/07/2013)

Pola que se aproba o Regulamento de uso do dominio público radioeléctrico por radioaficionados.

Orde do 25 de xuño de 1998 (BOE 11/07/1998)

Pola que se establecen as especificacións técnicas dos equipos comerciais de radioaficionado.

Resolución do 20 de setembro de 2006 (BOE 31/10/2006)

Pola que se ditan Instrucións para o desenvolvemento e aplicación do Regulamento de uso do dominio público radioeléctrico por afeccionados.

A partir do próximo 15 de marzo de 2021 habilitarase un novo método de presentación de solicitudes relativas ao procedemento de Autorización para a Posta en Servizo para aquelas estacións radioeléctricas de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte de REDES SEN RESERVA de BANDA, tanto para solicitudes con inspección como en especial para aquelas con certificación sustitutiva. Realizarase unha intervención nos sistemas de información, que se dará por finalizada o 17 de marzo.

Para estas estacións, o formulario de presentación será novo e en caso de requirir certificado de instalación, este certificado comporase non só dun ficheiro PDF senón tamén dun ficheiro XML, ambos os asinados dixitalmente por un técnico competente en materia de telecomunicacións. A estrutura e o contido do ficheiro XML deberá satisfacer certas validacións automáticas para que poida ser admitido polo sistema. Para maior información sobre o uso dos novos formularios e a correcta xeración do ficheiro XML, por favor consulte o apartado “Outros servizos sen reserva de banda (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, …) prestados mediante redes de estacións” que se habilitará en fíchaa web do procedemento na Sede Electrónica do Ministerio.

Durante o tempo no que teña lugar a actualización cos cambios na ficha de Sede Electrónica os formularios poden verse afectados, quedando deshabilitado o formulario de Presentación “de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección de estacións de radiodifusión”.

O acceso ao procedemento relativo a Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas está restrinxido a persoas habilitadas polos titulares de uso do dominio público radioeléctrico. Se un titular require habilitar acceso a unha persoa, pode porse en contacto coa Subdirección Xeral de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais: SGIT-secretaria@economia.gob.es.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS).

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)

Documentación a achegar (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (achegar só se APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (achegar só se APSCS) [ZIP] [188 KB]

Certificación de niveis de exposición radioeléctrica (achegar só se APSCS e estación con tipoloxía ER1 ou ER3) [ZIP] [881 KB]

Axuda para cubrir a solicitude e documentación asociada.

Esquemas XSD de autorización para a posta en servizo de TM e LMDS [ZIP][7 KB]

Validacións na presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de TM e LMDS [PDF][1148 KB]

Manual de usuario para a presentación de solicitudes de tramitación e certificacións anuais de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas [PDF] [26.6 MB]

Radiodifusión sonora e de televisión.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de radiodifusión.

Consulta de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de radiodifusión.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección de estacións de radiodifusión.

Presentación de resposta a requirimento de emenda ou mellora da solicitude de APSI de estacións de radiodifusión.

Documentación a achegar: (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre)[ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (achegar só se APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (achegar só se APSCS) [ZIP] [188 KB]

Certificación de niveis de exposición radioeléctrica (achegar só se APSCS e estación con tipoloxía ER1 ou ER3) [ZIP] [881 KB]

Axuda para cubrir a solicitude e documentación asociada

Manual de usuario para a presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de radiodifusión [PDF] [1438 KB]

Manual de usuario para consúltaa solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de radiodifusión [PDF] [943 KB]

Manual de usuario para a presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección de estacións de radiodifusión [PDF] [1776 KB]

Manual de usuario para a presentación de resposta a requirimento de emenda ou mellora da solicitude de APSI de estacións de radiodifusión [PDF] [1096 KB]

Esquema XSD de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de Radiodifusión [XSD] [46 KB]

Validacións na presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [1560 KB]

GenXML: Ferramenta para a xeración dos ficheiros XML de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva

Manual de usuario da ferramenta GenXML para a xeración de ficheiros XML de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [5,50 MB]

Outros servizos sen reserva de banda (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, radioenlaces, …) prestados mediante redes de estacións.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Consulta de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de ata 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Documentación a achegar (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (achegar só se APSI) [ZIP] [209 KB]

Certificación de instalación (achegar só se APSCS) [ZIP] [187 KB]

Certificación de niveis de exposición radioeléctrica (achegar só para estacións que cumpren as condicións do art. 53.1 do Regulamento aprobado por Real Decreto 123/2017, do 24 de febreiro) [ZIP] [881 KB]

Axuda para cubrir a solicitude e documentación asociada

Manual de usuario para a presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA) con que formen parte dunha rede radioeléctrica [PDF][1547 KB]

Manual de usuario para a presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte dunha rede radioeléctrica [PDF][1639 KB]

Manual de usuario para a consulta de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións que formen parte dunha rede radioeléctrica [PDF][1473 KB]

Manual de axuda á creación do ficheiro XML para solicitar autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte dunha rede radioeléctrica [PDF][1676 KB]

Esquema XSD de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte dunha rede radioeléctrica [ZIP][8 KB]

Validacións na presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA) que formen parte dunha rede radioeléctrica [PDF][931 KB]

Radioenlaces con reserva de banda

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións con Reserva de Banda

Documentación a achegar (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre) [ZIP] [159 KB]

Certificación de instalación (achegar sempre) [ZIP][187 KB]

Radioafición.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de radioaficionados e da licenza de estacións fixas

Documentación a achegar: (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre) [ZIP] [159 KB]

Declaración responsable de características de instalación (achegar só se o radioaficionado realizou a instalación) [ZIP] [164 KB]

Boletín instalación (achegar só se unha empresa instaladora de telecomunicacións autorizada realizou a instalación) [ZIP] [261 KB]

Outro tipo de pedimentos (desistencias de solicitude presentada, resposta a emendas requiridas...)

Acceso a formulario

Cl@ve

Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de TM e LMDS.

Radiodifusión sonora e de televisión.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de radiodifusión.

Consulta de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de radiodifusión.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección de estacións de radiodifusión.

Presentación de resposta a requirimento de emenda ou mellora da solicitude de APSI de estacións de radiodifusión.

Outros servizos sen reserva de banda (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, – radioenlaces…) prestados mediante redes de estacións.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Consulta de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de máis de 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de ata 1 W PIRE (0,61 W PRA)

Radioafición.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de radioaficionados e da licenza de estacións fixas.

Outro tipo de pedimentos (desistencias de solicitude presentada, resposta a emendas requiridas...)

Acceso a formulario.

Información de axuda para todos os modos de acceso

Resumo de instrucións para encher a solicitude de autorización para a posta en servizo [PDF][96 KB]

Pago de taxas de tramitación de Telecomunicacións. Modelo 790 (Non aplica a radioafición)

Guía para a instalación da sinalización e valado de estacións radioeléctricas [PDF] [904 KB] (Non aplica a radioafición)

Aclaracións sobre espazos sensibles. (Non aplica a radioafición) [PDF] [632 KB]

Proceso de autorización para a posta en servizo das estacións [PDF] [367 KB]

AutoFirma: ferramenta para o asinado de documento XML

Requisitos técnicos para a firma electrónica

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Área de interese de autorización para a posta en servizo de estacións radioeléctricas na web do Ministerio

Outros procedementos relacionados

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de radiodifusión

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo móbil e fixo de banda estreita

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, radiocomunicación por satélite, fixo punto a multipunto e outros servizos.

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo fixo de banda ancha

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo fixo de banda reservada

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de radioafición

Certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica de estacións de radiocomunicacións

Certificacións trimestrais de niveis de exposición radioeléctrica de estacións de radiocomunicacións 5G

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 203075
Estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS) - Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 206146
Estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, satélite, fixo punto a multipunto, fixo de banda ancha, banda reservada, móbil e fixo de banda estreita e outra-Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 210020
Estacións de radiodifusión- Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 225042
Estacións de radioafición- Licenza de estación (Autorización para a posta en servizo)