Identificació de la seu

L'article 3.2 del Reial decret 1671/2009 de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determina que la seu electrònica haurà d'identificar el titular i l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans en la mateixa.

La titularitat de la Seu electrònica correspondrà a la Sotssecretaria del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Sotssecretaria del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, que l'exercirà a través de la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

Seran responsables de la gestió, de continguts i dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la seu els titulars dels òrgans superiors i directius del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, en el seu cas, dels organismes públics que s'incorporin a la seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cada un dels titulars tingui atribuïdes per la legislació vigent.

La identificació de la seu es durà a terme mitjançant certificat de seu, consistent en certificat del servidor on s'allotja la informació o qualsevol altre certificat de dispositiu segur o mitjà equivalent acord amb el que disposa el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre.

Subseus

Subseu de la Subdirecció General de Suport a la Petita i Mitjana Empresa.

Altres seus electròniques

Seu electrònica de Red.es

Seu electrònica de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques

Seu electrònica de l'Institut per a la Reestructuració de la Minería del Carbó i desenvolupament alternatiu de les comarques mineres