Identificación da sede

O artigo 3.2 do Real decreto 1671/2009 do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, determina que a sede electrónica deberá identificar o titular e o órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns nesta.

A titularidade da sede electrónica corresponderá á Subsecretaría do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. A xestión tecnolóxica da sede será competencia da Subsecretaría do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, que a exercerá a través da Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.

Serán responsables da xestión, de contidos e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na sede os titulares dos órganos superiores e directivos do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, se é o caso, dos organismos públicos que se incorporen á sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.

A identificación do local será conducida pola sede certificado, que consistía en certificado de servidor que aloxa a información ou certificado de seguro ou dispositivo equivalente, de conformidade co disposto no Real Decreto 1671/2009 de 6 de novembro.

Subsedes

Sede Rexional da Dirección Xeral de Apoio ás pequenas e medianas empresas

Outras sedes electrónicas

Sede electrónica de Red.es

Sede Electrónica da Oficina Española de Patentes e Marcas

Sede Electrónica da Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e desenvolvemento alternativo das comarcas mineiras