Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Solicitudes relativas a:

 • Comunicación de datos de destinatario de notificaciones
 • No renovación de títulos habilitantes
 • Mercado secundario para concesiones otorgadas por licitación
 • Mercado secundario para  concesiones de radiodifusión (autorizaciones previas)
 • Transferencia de títulos habilitantes no otorgados por licitación (cambio de CIF del titular)
 • Cancelación de títulos habilitantes (excepto concesiones de radiodifusión)
 • Exención de tasa por reserva del dominio público radioeléctrico de títulos vigentes y trámites asociados
 • Respuesta a un requerimiento de subsanación
 • Desistimiento de solicitudes
 • Presentación de alegaciones
 • Otras solicitudes de carácter general
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10/05/2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini públic radioelèctric.

Reial decret 1620/2005, de 30 de desembre (BOE 31/12/2005)

pel qual es regulen les taxes establertes en la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.

Tractament de dades personals [PDF] [137 KB]

Les notificacions corresponents a la sol·licitud es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant compareixença de l'interessat o el seu representant degudament identificat a la seu electrònica del Ministeri (accés amb certificat electrònic). S'informarà de l'existència d'aquestes notificacions a través del correu electrònic especificat en la sol·licitud.

D'acord amb la normativa vigent, si transcorreguessin deu dies naturals sense que s'accedeixi al contingut de la notificació, s'entendrà que la mateixa ha estat rebutjada i es tindrà per efectuat el tràmit, continuant el procediment.

Accés al procediment

Certificat digital

Sol·licitud de comunicació de dades de destinatari de notificacions electròniques.

Sol·licitud de no renovació de títol habilitant.

Solitud d'autorització del mercat secundari per a concessions atorgades per licitació.

Sol·licitud d'autorització del mercat secundari per a  concessions de radiodifusió (autoritzacions prèvies).

Sol·licitud de transferència de títols habilitants no atorgats per licitació (canvi de CIF del titular).

Sol·licitud de cancel·lació de títol habilitant (excepte concessions de radiodifusió).

Sol·licitud d'Exempció de taxa per reserva del domini públic radioelèctric de títols vigents i tràmits associats.

Resposta a un requeriment d'esmena

Desistiment de sol·licituds

Presentació d'al·legacions

Altres sol·licituds de caràcter general remeses a la Sotsdirecció General de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric.

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Manual d'usuari de comunicació de dades del destinatari de notificacions electròniques [PDF] [1,08 MB]

Modelo declaració compliment requisits transferència de títols no atorgats per licitació (canvio CIF del titular) [DOC] [35 KB]

Modelo declaració compliment requisits transferència de títols no atorgats per licitació (canvio CIF del titular) [ODT] [24 KB]

Instruccions per a la sol·licitud d'exempció de taxa [PDF] [371 KB]

Modelo sol·licitud exempció de taxa [DOC] [159 KB]

Modelo sol·licitud exempció de taxa [ODT] [139 KB]

Instruccions per a la sol·licitud de no renovació de títols habilitants [PDF] [146 KB]

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGPGER@economia.gob.es