Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Solicitudes relativas a:

 • Comunicación de datos de destinatario de notificaciones
 • No renovación de títulos habilitantes
 • Mercado secundario para concesiones otorgadas por licitación
 • Mercado secundario para  concesiones de radiodifusión (autorizaciones previas)
 • Transferencia de títulos habilitantes no otorgados por licitación (cambio de CIF del titular)
 • Cancelación de títulos habilitantes (excepto concesiones de radiodifusión)
 • Exención de tasa por reserva del dominio público radioeléctrico de títulos vigentes y trámites asociados
 • Respuesta a un requerimiento de subsanación
 • Desistimiento de solicitudes
 • Presentación de alegaciones
 • Otras solicitudes de carácter general
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.X. de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico - EA0027929
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10/05/2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017)

polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio público radioeléctrico.

Real Decreto 1620/2005, de 30 de decembro (BOE 31/12/2005)

polo que se regulan as taxas establecidas na Lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeneral de Telecomunicacións.

Tratamento de datos persoais [PDF] [137 KB]

As notificacións correspondentes á solicitude realizaranse por medios electrónicos mediante comparecencia do interesado ou o seu representante debidamente identificado na sede electrónica do Ministerio (acceso con certificado electrónico). Informarase da existencia das devanditas notificacións a través do correo electrónico especificado na solicitude.

De acordo coa normativa vixente, se transcorresen dez días naturais sen que se acceda ao contido da notificación, entenderase que a mesma foi rexeitada e terase por efectuado o trámite, continuando o procedemento.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Solicitude de comunicación de datos de destinatario de notificacións electrónicas.

Solicitude de non renovación de título habilitante.

Solitud de autorización do mercado secundario para concesións outorgadas por licitación.

Solicitude de autorización do mercado secundario para  concesións de radiodifusión (autorizacións previas).

Solicitude de transferencia de títulos habilitantes non outorgados por licitación (cambio de CIF do titular).

Solicitude de cancelación de título habilitante (excepto concesións de radiodifusión).

Solicitude de Exención de taxa por reserva do dominio público radioeléctrico de títulos vixentes e trámites asociados.

Resposta a un requirimento de subsanación

Desistimiento de solicitudes

Presentación de alegacións

Outras solicitudes de carácter xeral remitidas á Subdirección Xeral de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico.

Axuda para cumprimentar a solicitude

Manual de usuario de comunicación de datos do destinatario de notificacións electrónicas [PDF] [1,08 MB]

Modelo declaración cumprimento requisitos transferencia de títulos non outorgados por licitación (cambio CIF do titular) [DOC] [35 KB]

Modelo declaración cumprimento requisitos transferencia de títulos non outorgados por licitación (cambio CIF do titular) [ODT] [24 KB]

Instrucións para a solicitude de exención de taxa [PDF] [371 KB]

Modelo solicitude exención de taxa [DOC] [159 KB]

Modelo solicitude exención de taxa [ODT] [139 KB]

Instrucións para a solicitude de non renovación de títulos habilitantes [PDF] [146 KB]

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: SGPGER@economia.gob.es